GİZLİLİK POLİTİKAMIZ

Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş., müşteri memnuniyetine ve güvenliğine verdiği önem sebebiyle, web sitemizde vermiş olduğunuz bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla aşağıda belirtilen temel kuralları benimsemektedir.

  • Web sitemizden yalnızca ürün/hizmet başvurusu ve bilgi güncelleme amaçlı bilgi girişi yapılmaktadır.
  • Web sitemize girilen bilgilerin güvenliği açısından Garanti Filo sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır. Müşterilerimizin web sitemize ürün/hizmet başvurusu ve bilgi güncelleme amaçlı girmiş oldukları bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.
  • Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş., sözkonusu bilgileri müşterilerin onayı dışında ya da yasal bir yükümlülük altında bulunmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşmayacaktır. Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. destek hizmetler almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalışılması durumunda, bu firmaların Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. gizlilik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlayacaktır.
  • Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş., bu bilgileri sadece gerekli yetkiler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde açıklayabilecektir.
  • Web Sitemiz diğer web sitelerine link vermektedir. Gizlilik Politikamız'da yer alan taahhütlerimiz sadece web sitemiz içerisinde geçerlidir ve diğer web sitelerini kapsamamaktadır. Web sitemizden link ile gidilecek diğer web sitelerinde, o sitelere ait kullanım şartları ve gizlilik politikası geçerli olacaktır. Web sitemizden reklam, banner, içerik maksatlı veya başka bir maksat ile geçilen diğer web sitelerinin bilgi kullanımı, etik ilkeleri, gizlilik prensipleri, nitelik ve servis kalitesi ile bu sitelerde oluşabilecek herhangi bir maddi / manevi zarar ve kayıplardan Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. sorumlu değildir.
  • Web sitemizde yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.'ye aittir. Web sitemizin içerdiği üçüncü sahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nde saklıdır.

Kişiler Verileriniz Koruma Altında

Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. olarak yürürlüğe giren “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz. Yapılan yasal düzenleme başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlükleri ile kişisel verilerin korunmasını amaçlamaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan tüm bilgileriniz kişisel veri olarak kabul edilmektedir ve Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. yasada tanımı yapıldığı şekli ile Veri Sorumlusu sıfatını taşımaktadır. Kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı şekli ile ve yasada belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde; kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. Kişilere açıklanabilecek, aktarılabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da açıklanan diğer şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleriGaranti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.nin faaliyet alanı dahilinde sürdürülen ticari faaliyetler kapsamında sizler ile ticari ilişkinin kurulup kurulmayacağının kararlaştırılması, ticari ilişki kurulması öncesinde verilen hizmete ilişkin şartların belirlenebilmesi ve ticari ilişki kurulması sonrasında da verilecek hizmetin sorunsuz olarak ve aksamadan sizlere ulaştırılması, hak ve yükümlülüklerin takibi, işlem güvenliğinin sağlanması, mevzuattan kaynaklanan zorunlulukları yerine getirilmesi ile kayıt ve belgelerin mevzuatta öngörülen süreler dahilinde saklanması, resmi kurum ve kuruluşlarca talep edildiğinde bilgi verilmesi, mevzuat ve otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerin yerine getirilebilmesini sağlamak için kişisel verileriniz işlenecektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlarKişisel verilerinizin işlenmesi yukarıda da açıklandığı üzere bazı durumlarda bu kişisel verilerinizin aktarılmasını da gerekli kılmaktadır. Kişisel verileriniz mevzuattan kaynaklanan zorunluluklar nedeni ile kamu kurum ve kuruluşları, kamu tüzel kişileri, idari ve adli makamlar ve bunun yanı sıra ana hissedarımız, doğrudan veya dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz, ticari faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. Kişilere KVKK’da yapılan düzenlemeler çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, çağrı merkezi, internet ve diğer dağıtım kanalları aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.